Content of popup
Just_ACY_Logo Copy Created with Sketch.

Để hiểu hơn về các loại tài khoản của chúng tôi bao gồm độ Chênh lệch cũng như phí Hoa hồng từ các tài khoản stpECN, zeroECN và purECN, vui lòng tham khảo bảng dưới đây. Đối với tài khoản stpECN, miễn phí Hoa hồng. Còn với Tài khoản zeroECN, phí hoa hồng là $ 6 USD mỗi lô. Đối với Tài khoản PureECN, phí hoa hồng là $ 5 USD mỗi lô.

Lưu ý:
  1. Giờ trên máy chú được đặt với GMT+2, hoặc GMT+3 khi vào US daylight saving
  2. Phí qua đêm gấp 3 lần vào đêm Thứ tư
  3. Phí qua đêm sẽ được tự động thay đổi mà không thông báo