Content of popup
Just_ACY_Logo Copy Created with Sketch.

Sự nghiệp đối với chúng tôi có ý nghĩa là làm việc và trở thành một phần của tổ chức với một tầm nhìn rõ ràng cũng như chia sẻ giá trị chung.

Những gì chúng tôi đang làm bắt nguồn từ 5 giá trị cốt lõi bao gồm Tôn trọng, Trung thực, Ưu tú, Tận tâm và Trách nhiệm Quản lý.

Những giá trị trên đã hình thành nền tảng mối quan hệ giữa chúng tôi và khách hàng, đồng thời tạo ra thước đo và chính sách để đánh giá và khuyến khích nhân viên.

Nói một cách đơn giản, thành công không chỉ là những gì bạn đạt được, mà còn là cách mà bạn đạt được nó.

Các vị trí tuyển dụng

Vị trí Bộ phận Khu vực